Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

Stowarzyszenie “Zintegrowani” realizuje projekt pn. USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH współfinansowany ze środków PFRON. Okres realizacji od 01.01.2022 do 31.03.2023 r. Realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego w powiatach kieleckim, ostrowieckim i opatowskim w miejscu zamieszkania uczestników projektu i/lub względem ich indywidualnych potrzeb. Celem podjętych działań jest podniesienie jakości życia 25 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym poprzez wsparcie asystenta w wykonywaniu codziennych czynności.                        

Biuro projektu mieści się w Miłkowskiej Karczmie 141a dla potrzeb kontaktu  z asystentami z powiatu opatowskiego, ostrowieckiego i kieleckiego. Miejscem realizacji zadania w ww. powiatach będzie miejsce zamieszkania osób niepełnosprawnych – UP, dla których przeznaczona jest oferta, a z uwagi na fakt, iż w realizacji podejmowanych działań asystent będzie brał pod uwagę potrzeby i preferencje UP lub opiekuna prawnego, to terenem realizacji oferty będzie każde miejsce, w ramach którego realizowane są usługi asystenta.

WARUNKI REKRUTACJI:

Od stycznia 2022 oraz przez cały okres realizacji zadania prowadzona będzie akcja promująca tę formę wsparcia. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu zlokalizowanym w Miłkowskiej Karczmie w budynku warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie “Zintegrowani” (z dost. dla ON) oraz na stronie Stowarzyszenia (do pobrania). Wyłoniona zostanie grupa 25 osób od 18-go roku życia do 100 lat, zapewniony zostanie równy dostęp do oferowanej usługi asystencji.
Dodatkowo przyznane zostaną następujące punkty preferencyjne dla osób z niepełnosprawnością znaczną, w tym sprzężone. Decyduje ilość przyznanych pkt., a w przypadku równej ilości pkt., kolejność zgłoszeń.

FORMY WSPARCIA:

1) Usługi asystencji osobistej

Charakter oraz częstotliwość godzin wsparcia uzależniona będzie od indywidualnych potrzeb os. niepełnosprawnej. Zgodnie z oczekiwaniami potencjalnych uczestników zadania (UP) zaplanowano:

– dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności 60 godz. zegarowych na miesiąc;

– dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnościami sprzężonymi 70 godz. zegarowych na miesiąc;

– dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 30 godz. zegarowych na miesiąc;

– dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnościami sprzężonymi 40 godz. zegarowych na miesiąc.

2) IPD

Każdy uczestnik projektu objęty zostanie IPD, liczba godzin uzależniona będzie od indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych. Przewidziano, że IPD opracowywane będzie przez osoby mające uprawnienia doradcy zawodowego lub psychologa.

Wszystkie formy wsparcia w ramach proj. uwzględniać będą podmiotowość os. niepełnosprawnych, będą respektować prawa do poszanowania i ochrony godności, intymności, w szczególności w przypadkach czynności o charakterze opieki higienicznej i pielęgnacji oraz poczuciu bezpieczeństwa i ochrony dóbr UP.

HARMONOGRAM POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU:

Promocja zadania publicznego oraz bieżąca realizacja zadań:  styczeń 2022- marzec 2023

Rekrutacja uczestników: styczeń 2022 – marzec 2022

Zatrudnienie asystentów: styczeń 2022 – marzec 2022

Realizacja usługi asystencji osobistej: kwiecień 2022 – marzec 2023

Realizacja IPD: kwiecień 2022 – marzec 2023

Całkowita wartość: 778 350,00 zł

Wartość dofinansowania: 769 950,00 zł

DO POBRANIA:

Karta zgłoszenia do Programu